SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháp dạy học theo dự án tại trường mầm non CLC 20.10

Để có đủ năng lực quản lý và chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháp dạy

học theo dự án vào triển khai chương trình giáo dục thì đầu tiên người quản lý

phải hiểu rõ ý nghĩ, vai trò của phương pháp dạy học theo dự án đối với chất

lượng tổ chức các hoạt động cho trẻ đồng thời nắm chắc các nguyên tắc, cách

thức triển khai phương pháp dạy học theo sự án sao cho phù hợp với điều kiện

thực tiễn, khả năng của giáo viên và năng lực của học sinh.

Để có đủ kiến thức, kỹ năng quản lý, triển khai phườn pháp dạy học theo

dự án thì bản thân tôi đã tập trung nghiên cứu thật sâu Chương trình Giáo dục

mầm non để xem xét thật kỹ lưỡng những vấn đề gì có thể điều chỉnh, cải tiến

theo cách tiếp cận mới. Phân tích mục tiêu, nội dung để trên cở sở đó lựa chọn

nội dung, có thể áp dụng phương pháp dạy học theo dự án sao cho đáp ứng

những yêu cầu đòi hỏi của Chương trình

Tôi đã tập trung nghiên cứu các tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học

theo dự án của các chuyên gia đến từ trường Unis, các chuyên gia Astrailia, Mỹ

mà tôi đã được bồi dưỡng; Tham gia đầy đủ các buổi trao đổi tọa đàm về lý

thuyết và đặc biệt là các hoạt động thực hành. Tích cực đặt các câu hỏi về cách

xây dựng kế hoạch, cách khai thác các vấn đề nảy sinh từ suy nghĩ của trẻ, các

vấn đề, nội dung có thể xây dựng thành các dự án để dạy trẻ để các giảng viên

giải thích, hướng dẫn đề từ đó tích lũy vốn hiều biết cho bản thân.

Tích cực tìm kiếm thông tin, tài liệu về phương pháp dạy học theo dự án

trên hệ thống Internet. Tham khảo tài liệu các vận dụng phương pháp dạy học

theo dự án vào thiết kế các hoạt động giáo dục của trường quốc tế Liên hợp quốc

Unis. Trao đổi kinh nghiệm với giáo viên, điều phối viên trường Unis đề có

thêm kinh nghiệm triển khai trong chương trình giáo dục một cách phù hợp, hiệu

quả.

pdf 25 trang camtu 07/10/2022 28882
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháp dạy học theo dự án tại trường mầm non CLC 20.10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháp dạy học theo dự án tại trường mầm non CLC 20.10

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháp dạy học theo dự án tại trường mầm non CLC 20.10
0 
UBND QUẬN HOÀN KIẾM 
TRƢỜNG MẦM NON 20-10 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN 
ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 
 TẠI TRƢỜNG MẦM NON CLC 20-10 
Lĩnh vƣc: Quản lý 
Cấp học: Mầm non 
Họ và tên: VŨ THỊ KIM THANH 
Chức vụ: Phó Hiệu trƣởng 
ĐT: 0947694494 
Email: thanhvk2111@gmail.com 
Đơn vị công tác: Trƣờng mầm non 20-10, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
NĂM HỌC 2019- 2020 
1 
MỤC LỤC 
 Trang 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 
1. Lý do chọn đề tài: 2 
2. Mục đích nghiên cứu của SKKN 3 
3. Đối tượng nghiên cứu 3 
4. Phương pháp nghiên cứu 3 
5. Phạm vi nghiên cứu 3 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 
1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu 4 
2. Thực trạng của vấn đề 5 
3. Các biện pháp đã tiến hành 6 
3.1. Tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phương pháp dạy học theo dự 
án 
6 
3.2. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phương pháp dạy học theo dự án 
cho đội ngũ giáo viên 
7 
3.3. Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch triển khai dạy 
học theo dự án phù hợp độ tuổi. 
8 
3.4. Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên xây dựng và khai thác hiệu quả môi 
trường hoạt động dạy học theo dự án 
11 
3.5. Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên triển khai dạy học theo dự án trong 
các hoạt động giáo dục. 
12 
3.6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh học 
sinh. 
14 
4. Hiệu quả SKKN 15 
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17 
Phụ lục 18 
2 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 1. Lý do chọn đề tài: 
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế” đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của 
Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục được coi là đầu tư 
phát triển và đổi mới giáo dục là một trong những xu hướng đang diễn ra mạnh 
mẽ trên qui mô toàn cầu. 
Không nằm ngoài xu thế đó, với nhiệm vụ được các cấp lãnh đạo giao 
thực hiện mô hình trường mầm non chất cao từ năm 2014, trường Mầm non 20-
10 đã đề ra mục tiêu chiến lược nhằm phát triển nhà trường đó là “Không ngừng 
nâng cao chất lượng, đổi mới giáo dục toàn diện theo xu thế hội nhập quốc tế”. 
Để thực hiện được mục tiêu đó, trong nhiều năm qua, đội ngũ CBQL, giáo 
viên, nhân viên trong nhà trường đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu và lựa chọn 
những phương pháp giáo dục tiên tiến phù hợp với mô hình của nhà trường để 
đưa vào triển khai và một trong số đó là phương pháp dạy học theo dự án 
Tại sao nhà trường lại lựa chọn phương pháp dạy học theo dự án? Đây là 
một câu hỏi đặt ra cho Ban giám hiệu nhà trường. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận 
thấy dạy học theo dự án là một mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Nó 
giúp trẻ phát triển kiến thức và các kỹ năng liên quan thông qua những nhiệm vụ 
mang tính mở, khuyến khích trẻ tìm tòi, hiện thực hoá những kiến thức đã học 
trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình. Phương 
pháp dạy học theo dự án được xây dựng dựa trên những câu hỏi định hướng 
quan trọng, lồng ghép các nội dung giáo dục vào thực tế cuộc sống xung quanh 
trẻ 
Các hoạt động dạy học theo dự án chứa đựng nhiều kỹ thuật dạy học khác 
nhau, có thể lôi cuốn được mọi đối tượng học sinh không phụ thuộc vào cách 
học của trẻ. Thông qua việc học theo dự án giúp trẻ có thể hiểu sâu nội dung 
hơn, giải quyết vấn đề và tạo ra những sản phẩm theo cách riên của mình. Từ đó 
tạo ra những thế hệ trẻ có năng lực làm việc một cách sáng tạo trong tương lai. 
Là một cán bộ quản lý phụ trách về chuyên môn trong nhà trường thực 
hiện năm thứ 6 mô hình trường mầm non chất lượng cao, nhiều năm được tiếp 
cận với một số phương pháp dạy học tiên tiến tôi nhận thấy việc đưa phương 
pháp dạy học theo dự án vào việc thực hiện chương trình giáo dục là phù hợp 
với xu thế phát triển giáo dục và đặc biệt phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ 
3 
tại trung tâm Thủ Đô trong thời điểm phát triển nhanh và mạnh cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0. Trên cơ sở nhận thức được ý nghĩa của phương pháp dạy học 
theo dự, đồng thời dựa trên thuận lợi đó là đội ngũ giáo viên có nhiều kinh 
nghiệm trong việc tiếp cận với các phương pháp dạy học tiên tiến hiện nay đã 
thúc đẩy tôi nghiên cứu và tìm ra các giải pháp chỉ đạo giáo viên áp dụng 
phương pháp dạy học theo dự án vào triển khai chương trình giáo dục tại trường 
Mầm non chất lượng cao 20-10 
2. Mục đích nghiên cứu của SKKN: 
 Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục mầm 
non theo xu hướng hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình trường mầm non chất 
lượng cao. Nâng cao chất lượng đội ngũ, khả năng áp dụng các phương pháp 
dạy học tiên tiến vào tổ chức các hoạt động giáo dục của đội ngũ giáo viên. 
3. Đối tƣợng nghiên cứu: 
 Các giải pháp chỉ đạo giáo viên đưa phương pháp dạy học theo dự án vào 
thực hiện chương trình giáo dục phù hợp, hiệu quả 
4. Phƣơng pháp nghiên cứu: 
- Phương pháp khảo cứu tài liệu, văn bản. 
- Phương pháp phỏng vấn một số giáo viên, phụ huynh học sinh để tìm hiểu 
về chất lượng và nhu cầu hoạt động của trẻ trong môi trường 
- Phương pháp thống kê. 
- Nghiên cứu trong 2 năm học 2018-2019, 2019-2020 
4 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu: 
 Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó học sinh dưới sự 
điều khiển và giúp đỡ của giáo viên tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập 
mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, 
thông qua đó tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được. 
 Bên cạnh phương pháp dạy truyền thống, dạy học theo dự án là phương 
pháp dạy nhằm bắt nhịp với xu thế hiện đại trong giáo dục để nâng cao năng lực 
học tập của học sinh. Hiểu được nguyên lý dạy học theo dự án, giáo viên sẽ có 
thêm cơ hội phát huy tính tích cực của học sinh, từ đó làm cho hoạt động dạy 
học vừa phong phú vừa gắn bó với thực tiễn. 
 Thuật ngữ dự án được hiểu theo nghĩa phổ thông là một đề án, một dự 
thảo hay một kế hoạch. Khái niệm dự án từ lĩnh vực kinh tế đi vào lĩnh vực giáo 
dục đào tạo không chỉ với ý nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được 
sử dụng như một phương pháp hay hình thức dạy học. Đầu thế kỷ 20, các nhà sư 
phạm Mỹ đã xây dựng cơ sở lý luận cho phương pháp dự án và coi đó là một 
phương pháp dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học lấy học sinh 
làm trung tâm. 
 Từ trước đến nay có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về dạy học 
theo dự án. Ngày nay, dạy học theo dự án được coi là một hình thức dạy học vì 
khi thực hiện một dự án phải có nhiều phương pháp dạy học cụ thể được sử 
dụng. Có thể hiểu đây là một hình thức dạy học trong đó người học thực hiện 
một nhiệm vụ học tập phức hợp và có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để 
tạo ra sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thể hiện với 
tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm 
việc cơ bản của dạy học theo dự án. 
 Có thể thấy những đặc điểm cơ bản của dạy học theo dự án bao gồm: 
Định hướng thực tiễn, có ý nghĩa thực tiễn xã hội, định hướng hứng thú người 
học, tính phức hợp, định hướng hành động, tính tự lực cao của người học, cộng 
tác làm việc và định hướng sản phẩm. Về mục tiêu, dạy học theo dự án vừa tạo 
ra sản phẩm vừa thực hành nghiên cứu lại giải quyết được một vấn đề. Nếu phân 
loại theo chuyên môn thì có dự án trong một môn học, dự án liên môn, dự án 
ngoài chuyên môn. Nếu phân loại theo quỹ thời gian thì có: Dự án nhỏ, dự án 
trung bình và dự án lớn. Khi phân loại theo nhiệm vụ thì có: Dự án tìm hiểu, dự 
án nghiên cứu, dự án thực hành và dự án hỗn hợp. Bên cạnh đó có thể phân loại 
theo sự tham gia của người học và sự tham gia của người dạy. 
5 
Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người ta có thể chia dạy học theo 
dự án ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên xác định chủ đề và mục đích của dự 
án; yêu cầu giáo viên và học sinh cùng nhau đề xuất ý tưởng. Tiếp theo lên kế 
hoạch thực hiện, đây là công việc của học sinh: Xây dựng đề cương theo hướng 
dẫn của giáo viên. Sau đó học sinh sưu tầm các tài liệu liên quan để thu thập 
thông tin. Khi thực hiện dự án đòi hỏi học sinh vừa hoạt động trí tuệ vừa hoạt 
động thực hành. Để trình bày sản phẩm dự án, học sinh có thể viết dưới dạng thu 
hoạch hoặc báo cáo. Khâu cuối cùng là đánh giá dự án: Thầy - trò đánh giá kết 
quả và kinh nghiệm đạt được để thực hiện dự án sau tốt hơn. 
 Theo đánh giá chung, dạy học theo dự án có những ưu điểm nổi trội sau: 
Gắn lý thuyết và thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội; kích 
thích động cơ và hứng thú cho người học; phát huy tính tự lực và tính trách 
nhiệm; phát triển khả năng sáng tạo; rèn luyện khả năng giải quyết những vấn đề 
phức hợp; rèn luyện tính bền bỉ và kiên nhẫn; rèn luyện năng lực cộng tác làm 
việc; rèn luyện năng lực đánh giá. 
 Đặc biệt, ưu điểm nổi bật nhất của dạy học theo dự án là tập trung vào 
một câu hỏi lớn hoặc một vấn đề quan trọng có thể có nhiều quan điểm liên quan 
tới nhiều bộ môn khác nhau. Đây còn là cơ hội đưa ra sáng kiến và thực hiện 
nhiều hoạt động khác nhau dựa trên các thông tin có thể tiếp cận được, đòi hỏi 
thực hiện trong một thời gian nhất định nhằm phát huy sự hợp tác. 
 Dạy học theo dự án là hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan 
điểm dạy học hiện đại như: Định hướng người học, định hướng hành động, dạy 
học giải quyết vấn đề và quan điểm dạy học tích hợp. Bên cạnh đó, dạy học theo 
dự án góp phần gắn lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và 
xã hội, tham gia vào việc đào tạo năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, 
năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng 
cộng tác làm việc của người học. 
 Với những ưu điểm nổi trội trên, tin rằng với phương pháp dạy học theo 
dự án sẽ giúp đào tạo những đứa trẻ – với đủ mọi trình ... hông qua các 
buổi họp cha mẹ học sinh, qua bảng tuyên truyền của lớp, thư ngỏ... 
 Tổ chức các buổi tạo đàm theo các chuyên đề đối với phụ huynh học sinh 
các lớp như: về việc tạo môi trường giáo dục theo dự án , phương pháp dạy học 
theo dự án...Đó là cơ hội để giáo viên có thể tuyên truyền cụ thể, sâu sắc về 
những nội dung mong muốn phụ huynh phối hợp đồng thời lắng nghe những 
mong muốn, chia sẻ để từ đó có những biện pháp tác động hỗ trợ, tuyên truyền 
tới phụ huynh cùng tham gia hoạt động cùng trẻ. 
 Để mở rộng, đa dạng hóa môi trường học theo dự án, tạo cơ hội cho trẻ 
được thay đổi cảm xúc trong các hoạt động, tôi đã chỉ đạo giáo viên cùng nhau 
bàn bạc, xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục có sự tham gia của phụ 
huynh học sinh ở các ngành nghề khác nhau tham gia vào quá trình hoạt động 
học theo dự án của trẻ ở nhà. Vận động phụ huynh có chuyên môn ở một số lĩnh 
vực khoa học, chế tạo, nghệ thuật tới tham gia vào các hoạt động hướng dẫn, 
giới thiệu các kiến thức, kỹ năng cho trẻ tại lớp, cùng trẻ tìm kiếm thông tin và 
thực hiện cùng trẻ một số trải nghiệm, thử nghiệm tại gia đình. Thông qua đó 
giúp phụ huynh có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của giáo dục cũng như 
trách nhiệm của phụ huynh đối với quá trình phát triển của trẻ, góp phần mở 
rộng môi trường xã hội trong trường, lớp của trẻ. 
 Bên cạnh sự chủ động tích cực từ phía giáo viên và học sinh, với vai trò là 
một cán bộ quản lý trong nhà trường tôi đã tích cực nghiên cứu, phân tích từng 
điều kiện thực tế của từng lớp để có ý kiến tham mưu kịp thời, chuẩn xác tới 
Ban giám hiệu nhà trường để có sự đầu tư cho môi trường hoạt động của các lớp 
các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, học liệu sao cho đảm bảo 
15 
đồng bộ, hiện đại, đa dạng, phong phú, phù hợp đáp ứng tối đa nhu cầu hoạt 
động của trẻ, nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. 
 Tích cực tư vấn với Ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh học sinh đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của phụ huynh học sinh trong 
việc ủng hộ, tài trợ các trang thiết bị, học liệu cho môi trường hoạt động của trẻ 
ngày càng có chất lượng cao. 
 4. Hiệu quả SKKN: 
 * Đối với trẻ 
 100% trẻ mẫu giáo được tham gia các hoạt động học theo dự án do giáo 
viên tổ chức. Trẻ được trực tiếp tham gia vào quá trình trải nhiệm, khám phá 
dựa trên nhu cầu, hiểu biết và kinh nghiệm của trẻ. Thông qua các hoạt động học 
theo dự án trẻ được hoạt động một cách chủ động tích cực, có cơ hội được hoạt 
động tư duy độc lập, sáng tạo. Chủ động đưa ra ý tưởng và tìm cách giải quyết. 
100% trẻ nhà trẻ 24-36 tháng và trẻ mẫu giáo có hội hoạt động tại Không gian 
sáng tạo 2 buổi/tháng. 
 Trẻ được tham gia vào một môi trường hoạt động thực sự của trẻ. Ở đó trẻ 
được tôn trọng, được phát huy tối đa năng lực cá nhân, khả năng sáng tạo và đặc 
biệt trẻ có cơ hội được chủ động hoạt động theo nhu cầu của bản thân. 
 Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động theo dự án. Mạnh dạn 
trong giao tiếp, chủ động, tự tin thể hiện những nhu cầu, suy nghĩ của bản thân 
với những người xung quanh. Có kỹ năng tự hoạt động, phối hợp, hợp tác với 
bạn trong các hoạt động nhóm. Có khả năng tự tìm kiếm thông tin bằng các cách 
khác nhau, phát huy tối đa năng lực tự học, tự tích lũy kinh nghiệm của bản thân 
và bộc lộ khả năng sáng tạo. Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề đơn 
giản nảy sinh trong cuộc sống 
 * Đối với giáo viên: 
 Bước đầu giáo viên có kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục theo dự án. 
Có kỹ năng xây dựng môi trường hoạt động giáo dục đảm bảo tính khoa học, 
tính giáo dục và tính thẩm mỹ cao. Đem lại cho trẻ môi trường hoạt động đa 
dạng phong phú, có thể ứng dụng và gần gũi với cuộc sống của trẻ. 
 Có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy học, kỹ năng áp dụng các 
phương pháp dạy học tiên tiến vào tổ chức các hoạt động giáo dục ngày càng 
được nâng cao. Có kỹ năng tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục theo dự án, 
giúp trẻ có hợi được khám phá, tìm hiểu sâu một hoặc nhiều vấn đề trẻ thực sự 
quan tâm. 
 Đón nhiều lượt giáo viên các trường bạn về tham quan môi trường hoạt 
động, các hoạt động đổi mới phương pháp được các đoàn đánh giá cao. 
16 
 * Đối với phụ huynh học sinh 
 Đa số phụ huynh học sinh đều quan tâm đến các hoạt động chăm sóc giáo 
dục trẻ của trường, của lớp. Tích cực phối hợp cùng giáo viên tham gia vào việc 
xây dựng môi trường giáo dục, chủ động hỗ trợ, theo sát trẻ trong suốt quá trình 
trẻ thực hiện dự án thông qua các hoạt động ở trường và ở gia đình. Giúp cho 
phụ huynh học sinh ngày càng có kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ. 
 * Đối với nhà trường: 
 Việc chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháo dạy học theo dự án vào triển 
khai là một trong những cơ hội để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được mở 
rộng, nâng cao kiến thức về triển khai Chương trình giáo dục mầm non, Chương 
trình bổ sung nâng cao và tiếp cận với các phương pháp, mô hình giáo dục tiên 
tiến. Chất lượng chăm sóc, giáo dục đã được nâng lên rõ rệt. Phương pháp dạy 
học theo dự án đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của trẻ, thực sự là cơ hội 
để trẻ được phát triển năng lực cá nhân, khả năng sáng tạo và hình thành cho trẻ 
khả năng tự học, tư duy độc lập, sáng tạo không ngừng. 
17 
III. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ 
 1. Kết luận: 
 Trong toàn bộ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề Bác đặc biệt quan 
tâm là đào tạo con người Việt Nam thông qua những hoạt động giáo dục và gắn 
chặt với mục tiêu xây dựng đất nước. Đảng và nhà nước đã khẳng định: “Muốn 
xây dựng CNXH, trước hết cần có con người XHCN” 
 Bước vào thế kỷ XXI, Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát 
triển Giáo dục - Đào tạo có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển 
Quốc gia. Điều này đã được Đảng ta nhận thức và khẳng định từ rất sớm qua 
nhiều văn kiện. Cùng với sự đổi mới đất nước, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 
trong nhiều năm qua đã tiếp tục được củng cố, phát triển toàn diện, bền vững. 
Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, cảnh quan môi trường sư phạm được cải 
tạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể, tổ chức 
xã hộingày càng quan tâm ủng hộ. Tuy nhiên trong thực tế, vai trò của giáo 
dục, đặc biệt là giáo dục mầm non nhằm hướng tới chất lượng cao đáp ứng sự 
nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước vẫn chưa tương xứng với tiềm 
năng con người và truyền thống hiếu học của dân tộc. Trong phần đánh giá về 
những hạn chế yếu kém của Giáo dục - Đào tạo nước ta hiện nay, Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ: “Chất lượng giáo dục và 
đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề còn hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục”. 
 Trong bối cảnh mới, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá, 
Giáo dục và đào tạo Hà Nội có vị trí đặc biệt góp vào sự nghiệp xây dựng Thủ 
đô Việt Nam văn minh, giàu đẹp, xứng đáng truyền thống thanh lịch Thăng 
Long. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó, làm cho chất lượng giáo 
dục đi vào nề nếp, tạo niềm tin trong nhân dân, đòi hỏi các ban ngành, đặc biệt 
là các cơ sở mầm non cần nghiêm túc nghiên cứu mục tiêu, nhiệm vụ của ngành 
để có biện pháp thực hiện đạt kết quả tốt. Hiện nay đội ngũ giáo viên của nhà 
trường đã và đang phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà 
trường hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành học. Mỗi cán 
bộ giáo viên nhà trường nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao 
trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng đội ngũ có đủ đức- tài để xây dựng nhà 
trường vững mạnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Giáo dục mẫu giáo tốt sẽ mở 
đầu cho một nền giáo dục tốt”. Để thực hiện được điều đó ngoài sự nỗ lực của 
tập thể nhà trường rât cần có sự đầu tư giúp đỡ chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự 
hợp tác ủng hộ của cha mẹ học sinh. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. 
Với những kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên áp dụng phương pháo dạy học 
theo dự án trong triển khai chương trình giáo dục tại trường Mầm non chất 
18 
lượng cao 20-10 tôi nhận thấy đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, 
tư duy đổi mới của đội ngũ CBQL, giáo viên theo hướng hiện đại, chất lượng 
các hoạt động giáo dục không ngừng được nâng cao, góp phần hoàn thành mục 
tiêu giáo dục đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước nói chung và không 
ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của trường đáp ứng được mô hình trường 
mầm non chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với những danh 
hiệu cao quí mà Đảng và Nhà nước trao tặng cũng như những niềm tin mà nhiều 
thế hệ phụ huynh học sinh đã gửi gắm cho nhà trường trong nhiều năm qua. 
2. Khuyến nghị: 
 Đề nghị các cấp quản lý tiếp tục tăng cường mở các lớp bồi dưỡng tiếp 
cận các phương pháp giáo dục tiên tiến cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên 
cốt cán nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, chỉ đạo và triển khai 
Chương trình giáo dục mầm non theo xu thế phát triển giáo dục hiện đại. 
 Tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được thăm quan một số mô 
hình giáo dục trong đó tập trung vào môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, 
mang tính hiện đại, đáp ứng xu thế giáo dục tiên tiến hiện nay và mô hình 
trường mầm non chất lượng cao. 
Với một số kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân, tôi mong muốn tiếp tục 
đóng góp công sức của mình để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, 
giáo dục trẻ. Rất mong nhận được sự đóng góp, xây dựng ý kiến của các cấp 
lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
19 
PHỤ LỤC 
Hình ảnh minh họa 
CBQL, GV được học tập từ các chuyên gia nước ngoài 
20 
Xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ 
21 
Ảnh: Dự án “Cái bàn 
Ảnh: Dự án “Hệ mặt trời” 
22 
Trẻ hoạt động tích cực tại lớp học 
Trẻ yêu thích những sản phẩm mình tạo ra 
23 
 Ảnh: Giáo viên ghi lại ý tưởng của trẻ về dự án của mình và trẻ chia sẻ ý 
tưởng với người khác 
Chùm ảnh: Bất cứ nơi nào trẻ cũng được tạo cơ hội tìm tòi và khám phá 
24 
Tuyên truyền phụ huynh tham gia vào hoạt động giáo dục 

File đính kèm:

  • pdfskkn_kinh_nghiem_chi_dao_giao_vien_ap_dung_phuong_phap_day_h.pdf